Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zhou1
Zhuyin: ㄓㄡ
English Meaning: 1. cycle 2. week 3. circumference

Example Sentences:

她每週參加一次舞台劇的練習。
她每周参加一次舞台剧的练习。
ta1 mei3 zhou1 can1 jia1 yi2 ci4 wu3 tai2 ju4 de5 lian4 xi2.
She rehearses for a stage show once a week.
[Show Details]
我領週薪。
我领周薪。
wo3 ling3 zhou1 xin1.
I'm paid weekly.
[Show Details]
葬禮在她死後一週舉行。
葬礼在她死后一周举行。
zang4 li3 zai4 ta1 si3 hou4 yi4 zhou1 ju3 xing2.
The funeral was one week after she died.
[Show Details]
她只有幾週的身孕。
她只有几周的身孕。
ta1 zhi3 you3 ji3 zhou1 de5 shen1 yun4.
She is only a few weeks pregnant.
[Show Details]
這鄉村別墅的租金是每週五百歐元。
这乡村别墅的租金是每周五百欧元。
zhe4 xiang1 cun1 bie2 shu4 de5 zu1 jin1 shi4 mei3 zhou1 wu3 bai3 ou1 yuan2.
The rent for this cottage is 500 euros per week.
[Show Details]
我們把一隻三週大的羔羊養在家裡當寵物。
我们把一只三周大的羔羊养在家里当宠物。
wo3 men5 ba3 yi1 zhi1 san1 zhou1 da4 de5 gao1 yang2 yang3 zai4 jia1 li3 dang1 chong3 wu4.
We keep a three-week-old lamb as a pet at home.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!