Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: dan4
Zhuyin: ㄉㄢˋ
English Meaning: 1. but, yet, however 2. only, merely 3. still
German Meaning: aber, jedoch

Example Sentences:

我的升遷意味著可以拿到比較多的錢,但也需負更多的責任。
我的升迁意味着可以拿到比较多的钱,但也需负更多的责任。
wo3 de5 sheng1 qian1 yi4 wei4 zhe5 ke3 yi3 na2 dao4 bi3 jiao4 duo1 de5 qian2, dan4 ye3 xu1 fu4 geng4 duo1 de5 ze2 ren4.
My promotion means more money but also more responsibilities.
[Show Details]
老實說,那家旅館不是很好,但很便宜。
老实说,那家旅馆不是很好,但很便宜。
lao3 shi2 shuo1, na4 jia1 lü3 guan3 bu2 shi4 hen3 hao3, dan4 hen3 pian2 yi2.
Admittedly, the hotel wasn't very good, but it was very cheap.
[Show Details]
鴕鳥不能飛,但跑得很快。
鸵鸟不能飞,但跑得很快。
tuo2 niao3 bu4 neng2 fei1, dan4 pao3 de5 hen3 kuai4.
The ostrich can not fly but runs very fast.
[Show Details]
她上星期才動手術,但現在已經可以用拐杖走路了。
她上星期才动手术,但现在已经可以用拐杖走路了。
ta1 shang4 xing1 qi2 cai2 dong4 shou3 shu4, dan4 xian4 zai4 yi3 jing1 ke3 yi3 yong4 guai3 zhang4 zou3 lu4 le5.
Her surgery was only last week, but already she's walking well with crutches.
[Show Details]
聽起來瘋狂,但是真的 - 這隻河馬喜歡喝咖啡。
听起来疯狂,但是真的 - 这只河马喜欢喝咖啡。
ting1 qi3 lai2 feng1 kuang2, dan4 shi4 zhen1 de5- zhe4 zhi1 he2 ma3 xi3 huan1 he1 ka1 fei1.
Crazy but true - this hippo loves to drink coffee.
[Show Details]
他四十幾歲了,但仍會玩電腦遊戲。
他四十几岁了,但仍会玩电脑游戏。
ta1 si4 shi2 ji3 sui4 le5, dan4 reng2 hui4 wan2 dian4 nao3 you2 xi4.
He is over 40, but still plays computer games.
[Show Details]
他沒死,但失去意識。
他没死,但失去意识。
ta1 mei2 si3, dan4 shi1 qu4 yi4 shi4.
He is not dead, but unconscious.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!