Chinese Traditional: 時間
Chinese Simplified: 时间
Pinyin: shi2 jian1
Zhuyin: ㄕˊ ㄐㄧㄢ
English Meaning: 1. time 2. period, duration
German Meaning: Zeit, Zeitabschnitt
Spanish Meaning: tiempo, período
Classifier: (duan4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

退房時間是十二點整。
退房时间是十二点整。
tui4 fang2 shi2 jian1 shi4 shi2 er4 dian3 zheng3.
Checkout time is 12 o'clock sharp.
[Show Details]
這個牙醫明天的時間已經排滿了。
这个牙医明天的时间已经排满了。
zhe4 ge5 ya2 yi1 ming2 tian1 de5 shi2 jian1 yi3 jing1 pai2 man3 le5.
The dentist's schedule is full tomorrow.
[Show Details]
我可以幫你安排後天的時間。
我可以帮你安排后天的时间。
wo3 ke3 yi3 bang1 ni3 an1 pai2 hou4 tian1 de5 shi2 jian1.
I can make an appointment for you the day after tomorrow.
[Show Details]
睡覺時間到了。
睡觉时间到了。
shui4 jiao4 shi2 jian1 dao4 le5.
It's time to go to bed.
[Show Details]
你估計這要花多久時間呢?
你估计这要花多久时间呢?
ni3 gu1 ji4 zhe4 yao4 hua1 duo1 jiu3 shi2 jian1 ne5?
How long do you estimate it will take?
[Show Details]
她出車禍後花了很長一段時間才復原。
她出车祸后花了很长一段时间才复原。
ta1 chu1 che1 huo4 hou4 hua1 le5 hen3 chang2 yi1 duan4 shi2 jian1 cai2 fu4 yuan2.
It took her a long time to recover from the car accident.
[Show Details]
我沒有時間吃早餐。
我没有时间吃早餐。
wo3 mei2 you3 shi2 jian1 chi1 zao3 can1.
I don't have time for breakfast.
[Show Details]

Related Words:

 

shí

1. time, moment 2. hour 3. season 4. when

Here: time, moment

[Show Details]
 

jiān

1. between, among 2. (a measure word for rooms, flats, houses, schools, restaurants, hotels, companies) 3. room 4. within a definite space 5. during a definite period of time

Here: during a definite period of time

[Show Details]