Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: hua1
Zhuyin: ㄏㄨㄚ
English Meaning: 1. flower, blossom 2. florid, flowery, variegated 3. a design, a pattern 4. to spend, to cost (money, time) 5. profligate, disloyal, unfaithful (in a relationship) 6. Hua (Chinese surname) 7. false 8. blurred
German Meaning: 1. die Blume 2. kosten (Geld, Zeit)
Spanish Meaning: 1. la flor 2. gastar, costar (dinero, tiempo)
Classifier: (cong2) or (duo3) or (shu4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他花了二十年收集這些舊明信片。
他花了二十年收集这些旧明信片。
ta1 hua1 le5 er4 shi2 nian2 shou1 ji2 zhe4 xie1 jiu4 ming2 xin4 pian4.
It took him twenty years to collect these old postcards.
[Show Details]
你估計這要花多久時間呢?
你估计这要花多久时间呢?
ni3 gu1 ji4 zhe4 yao4 hua1 duo1 jiu3 shi2 jian1 ne5?
How long do you estimate it will take?
[Show Details]
她出車禍後花了很長一段時間才復原。
她出车祸后花了很长一段时间才复原。
ta1 chu1 che1 huo4 hou4 hua1 le5 hen3 chang2 yi1 duan4 shi2 jian1 cai2 fu4 yuan2.
It took her a long time to recover from the car accident.
[Show Details]
成為會員要花多少錢?
成为会员要花多少钱?
cheng2 wei2 hui4 yuan2 yao4 hua1 duo1 shao3 qian2?
How much does it cost to become a member?
[Show Details]
這要花多久時間?
这要花多久时间?
zhe4 yao4 hua1 duo1 jiu3 shi2 jian1?
How long does it take?
[Show Details]
花正盛開著。
花正盛开着。
hua1 zheng4 sheng4 kai1 zhe5.
The flowers are blooming.
[Show Details]
他在情人節那天送她一大束花。
他在情人节那天送她一大束花。
ta1 zai4 qing2 ren2 jie2 na4 tian1 song4 ta1 yi2 da4 shu4 hua1.
On Valentine's Day he bought her a huge bunch of flowers.
[Show Details]