Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: chuan2
Zhuyin: ㄔㄨㄢˊ
English Meaning: boat, ship, vessel
German Meaning: Schiff, Boot
Spanish Meaning: el barco, la nave
Classifier: (sao1) or (tiao2) or (zhi1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

船到橋頭自然直。
船到桥头自然直。
chuan2 dao4 qiao2 tou2 zi4 ran2 zhi2.
Let nature take its course.
[Show Details]
船沉了。
船沉了。
chuan2 chen2 le5.
The ship has sunk.
[Show Details]
他建了一艘船。
他建了一艘船。
ta1 jian4 le5 yi4 sao1 chuan2.
He built a boat.
[Show Details]
我幾乎每次坐船就會暈船。
我几乎每次坐船就会晕船。
wo3 ji1 hu1 mei3 ci4 zuo4 chuan2 jiu4 hui4 yun1 chuan2.
Whenever I ride in a boat I almost always become seasick.
[Show Details]
這艘船是鐵達尼號的五倍大。
这艘船是铁达尼号的五倍大。
zhe4 sao1 chuan2 shi4 tie3 da2 ni2 hao4 de5 wu3 bei4 da4.
This ship is five times bigger than the Titanic.
[Show Details]
船上載滿了難民。
船上载满了难民。
chuan2 shang4 zai4 man3 le5 nan4 min2.
The boat was full of refugees.
[Show Details]
那艘船擱淺了。
那艘船搁浅了。
na4 sao1 chuan2 ge1 qian3 le5.
That ship ran aground.
[Show Details]