Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: bi3
Zhuyin: ㄅㄧˇ
English Meaning: 1. to compare, to contrast 2. ratio 3. to gesture (with hands) 4. to (score)
German Meaning: vergleichen
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

說葡萄牙文的人比說西班牙文的人少。
说葡萄牙文的人比说西班牙文的人少。
shuo1 pu2 tao2 ya2 wen2 de5 ren2 bi3 shuo1 xi1 ban1 ya2 wen2 de5 ren2 shao3.
Fewer people speak Portuguese than Spanish.
[Show Details]
相較之下,丹布朗這本新書比以前寫得都好。
相较之下,丹布朗这本新书比以前写得都好。
xiang1 jiao4 zhi1 xia4, dan1 bu4 lang3 zhe4 ben3 xin1 shu1 bi3 yi3 qian2 xie3 de5 dou1 hao3.
In comparison to Dan Brown's previous books, the new one is much better.
[Show Details]
今天店裡的生意比昨天好一點。
今天店里的生意比昨天好一点。
jin1 tian1 dian4 li3 de5 sheng1 yi4 bi3 zuo2 tian1 hao3 yi4 dian3.
Today's business in the shop is a little better than yesterday.
[Show Details]
我的堂哥比我大三歲。
我的堂哥比我大三岁。
wo3 de5 tang2 ge1 bi3 wo3 da4 san1 sui4.
My cousin is three years older than I.
[Show Details]
綠茶比紅茶更健康。
绿茶比红茶更健康。
lü4 cha2 bi3 hong2 cha2 geng4 jian4 kang1.
Green tea is healthier than black tea.
[Show Details]
亞洲女性通常看起來比實際年齡年輕很多。
亚洲女性通常看起来比实际年龄年轻很多。
ya4 zhou1 nü3 xing4 tong1 chang2 kan4 qi3 lai2 bi3 shi2 ji4 nian2 ling2 nian2 qing1 hen3 duo1.
Asian women often look much younger than they are.
[Show Details]
我的年紀比你大。
我的年纪比你大。
wo3 de5 nian2 ji4 bi3 ni3 da4.
I'm older than you.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!