Chinese Traditional: 目前
Chinese Simplified: 目前
Pinyin: mu4 qian2
Zhuyin: ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
English Meaning: at present, just now, currently
German Meaning: gegenwärtig

Example Sentences:

我女朋友目前住在大學的學生宿舍。
我女朋友目前住在大学的学生宿舍。
wo3 nü3 peng2 you3 mu4 qian2 zhu4 zai4 da4 xue2 de5 xue2 sheng1 su4 she4.
My girlfriend is currently living in a university student dormitory.
[Show Details]
倫敦眼是目前歐洲最高的摩天輪。
伦敦眼是目前欧洲最高的摩天轮。
lun2 dun1 yan3 shi4 mu4 qian2 ou1 zhou1 zui4 gao1 de5 mo2 tian1 lun2.
London Eye is currently the tallest Ferris Wheel in Europe.
[Show Details]
我很滿意目前的工作。
我很满意目前的工作。
wo3 hen3 man3 yi4 mu4 qian2 de5 gong1 zuo4.
I'm satisfied with my present job.
[Show Details]
我目前沒有離開台灣的計畫。
我目前没有离开台湾的计画。
wo3 mu4 qian2 mei2 you3 li2 kai1 tai2 wan1 de5 ji4 hua4.
I have no plans of leaving Taiwan at the moment.
[Show Details]
我們目前正在討論你的提案。
我们目前正在讨论你的提案。
wo3 men5 mu4 qian2 zheng4 zai4 tao3 lun4 ni3 de5 ti2 an4.
We are currently discussing your proposal.
[Show Details]
這個商品目前缺貨中。不過我們可以在二十四小時內調到貨。
这个商品目前缺货中。不过我们可以在二十四小时内调到货。
zhe4 ge5 shang1 pin3 mu4 qian2 que1 huo4 zhong1. bu2 guo4 wo3 men5 ke3 yi3 zai4 er4 shi2 si4 xiao3 shi2 nei4 diao4 dao4 huo4.
This product is not in stock now. But we can get it transferred here in 24 hours.
[Show Details]
我目前工作的上班時間很不規律。
我目前工作的上班时间很不规律。
wo3 mu4 qian2 gong1 zuo4 de5 shang4 ban1 shi2 jian1 hen3 bu4 gui1 lü4.
The working hours of my current job are not very regular.
[Show Details]

Related Words:

 [formal] 1. an eye 2. item 3. list 4. chief, head, leader

Here: an eye

[Show Details]
 

qián

1. front 2. ago, before 3. ahead 4. previous, former 5. forward

Here: front, forward

[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!