Chinese Traditional: 準備
Chinese Simplified: 准备
Pinyin: zhun3 bei4
Zhuyin: ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
English Meaning: 1. to prepare 2. preparation 3. to be about to
German Meaning: vorbereiten
Spanish Meaning: preparar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

軍隊已經做好戰爭的準備。
军队已经做好战争的准备。
jun1 dui4 yi3 jing1 zuo4 hao3 zhan4 zheng1 de5 zhun3 bei4.
The troops are ready for war.
[Show Details]
我對一切做好心裡準備了。
我对一切做好心里准备了。
wo3 dui4 yi2 qie4 zuo4 hao3 xin1 li3 zhun3 bei4 le5.
I'm ready for anything.
[Show Details]
他們有充足的準備。
他们有充足的准备。
ta1 men5 you3 chong1 zu2 de5 zhun3 bei4.
They were well prepared.
[Show Details]
一切都按照計劃準備就緒。
一切都按照计划准备就绪。
yi2 qie4 dou1 an4 zhao4 ji4 hua4 zhun3 bei4 jiu4 xu4.
Everything is set according to the plan.
[Show Details]
為針對突如其來的強風做好準備, 射箭選手刻意在颳風的日子練習。
为针对突如其来的强风做好准备, 射箭选手刻意在刮风的日子练习。
wei2 zhen1 dui4 tu2 ru2 qi2 lai2 de5 qiang2 feng1 zuo4 hao3 zhun3 bei4, she4 jian4 xuan3 shou3 ke4 yi4 zai4 gua1 feng1 de5 ri4 zi5 lian4 xi2.
To prepare for the contingency of a strong wind, the archers deliberately practice on windy days.
[Show Details]
你可以準備晚餐嗎?
你可以准备晚餐吗?
ni3 ke3 yi3 zhun3 bei4 wan3 can1 ma5?
Can you prepare supper?
[Show Details]

Related Words:

 

zhǔn

1. accurate, exact 2. standard, norm 3. would-be, to-be, about to become

Here: would-be, to-be, about to become

[Show Details]
 

bèi

1. to prepare, to get ready 2. to provide, to equip 3. equipment

Here: to prepare, to get ready

[Show Details]