Chinese Traditional: 找工作
Chinese Simplified: 找工作
Pinyin: zhao3 gong1 zuo4
Zhuyin: ㄓㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ
English Meaning: looking for a job
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

大學剛畢業找工作比較困難。
大学刚毕业找工作比较困难。
da4 xue2 gang1 bi4 ye4 zhao3 gong1 zuo4 bi3 jiao4 kun4 nan2.
It is more difficult to find a job just after university.
[Show Details]
如果你要找工作,可以看看週末版的報紙。
如果你要找工作,可以看看周末版的报纸。
ru2 guo3 ni3 yao4 zhao3 gong1 zuo4, ke3 yi3 kan4 kan4 zhou1 mo4 ban3 de5 bao4 zhi3.
If you are looking for a job, look at the weekend edition of newspapers.
[Show Details]
你還在找工作嗎?
你还在找工作吗?
ni3 hai2 zai4 zhao3 gong1 zuo4 ma5?
Are you still looking for work?
[Show Details]
他說他是來英國找工作的。
他说他是来英国找工作的。
ta1 shuo1 ta1 shi4 lai2 ying1 guo2 zhao3 gong1 zuo4 de5.
He said he had come to Britain to find work.
[Show Details]
「你好,我想找工作。」-「抱歉,我們不缺人。」
「你好,我想找工作。」-「抱歉,我们不缺人。」
「ni3 hao3, wo3 xiang3 zhao3 gong1 zuo4.」-「bao4 qian4, wo3 men5 bu4 que1 ren2.」
"Hello, I'm looking for a job." - "Sorry we are fully staffed."
[Show Details]

Related Words:

 

zhǎo

1. to find, to look for, to seek 2. to call on, to want to see 3. to give change

Here: to find, to seek

[Show Details]
工作   工作

gōng zuò

1. job, work 2. to work

Here: job, work

[Show Details]