Chinese Traditional: 旅館
Chinese Simplified: 旅馆
Pinyin: lü3 guan3
Zhuyin: ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ
English Meaning: hotel
German Meaning: Hotel
Spanish Meaning: el hotel
Classifier: (jian1) or (jia1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他在旅館工作。
他在旅馆工作。
ta1 zai4 lü3 guan3 gong1 zuo4.
He does hotel work.
[Show Details]
那家旅館很乾淨。
那家旅馆很干净。
na4 jia1 lü3 guan3 hen3 gan1 jing4.
That hotel was very clean.
[Show Details]
你覺得這家旅館可以嗎?
你觉得这家旅馆可以吗?
ni3 jue2 de5 zhe4 jia1 lü3 guan3 ke3 yi3 ma5?
Are you happy with this hotel?
[Show Details]
這間旅館已經客滿了。
这间旅馆已经客满了。
zhe4 jian1 lü3 guan3 yi3 jing1 ke4 man3 le5.
There are no vacancies in this hotel.
[Show Details]
老實說,那家旅館不是很好,但很便宜。
老实说,那家旅馆不是很好,但很便宜。
lao3 shi2 shuo1, na4 jia1 lü3 guan3 bu2 shi4 hen3 hao3, dan4 hen3 pian2 yi2.
Admittedly, the hotel wasn't very good, but it was very cheap.
[Show Details]
我想和旅館的負責人談談。
我想和旅馆的负责人谈谈。
wo3 xiang3 han4 lü3 guan3 de5 fu4 ze2 ren2 tan2 tan2.
I'd like to speak to the person in charge of the hotel.
[Show Details]
我們把行李留在旅館。
我们把行李留在旅馆。
wo3 men5 ba3 xing2 li3 liu2 zai4 lü3 guan3.
We left the luggage at the hotel.
[Show Details]

Related Words:

 1. trip 2. to travel

Here: travel

[Show Details]
 

guǎn

house, building

[Show Details]