Chinese Traditional: 離婚
Chinese Simplified: 离婚
Pinyin: li2 hun1
Zhuyin: ㄌㄧˊ ㄏㄨㄣ
English Meaning: 1. divorce 2. to divorce
Classifier: (ci4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她在去年訴請離婚。
她在去年诉请离婚。
ta1 zai4 qu4 nian2 su4 qing3 li2 hun1.
Last year she filed for divorce.
[Show Details]
他的父母在他小的時候離婚了。
他的父母在他小的时候离婚了。
ta1 de5 fu4 mu3 zai4 ta1 xiao3 de5 shi2 hou4 li2 hun1 le5.
His parents divorced when he was a child.
[Show Details]
他的父母親在一九八五年離婚。
他的父母亲在一九八五年离婚。
ta1 de5 fu4 mu3 qin1 zai4 yi1 jiu3 ba1 wu3 nian2 li2 hun1.
In 1985, his parents divorced.
[Show Details]
我的父母在我十三歲時離婚。
我的父母在我十三岁时离婚。
wo3 de5 fu4 mu3 zai4 wo3 shi2 san1 sui4 shi2 li2 hun1.
I was 13 when my parents divorced.
[Show Details]

Related Words:

 1. to leave, to depart, to go away 2. to be away from

Here: to leave, to depart, to go away

[Show Details]
 

hūn

marriage, wedding

[Show Details]