Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: yue4
Zhuyin: ㄩㄝˋ
English Meaning: 1. moon 2. month 3. monthly
German Meaning: Monat
Spanish Meaning: el mes
Classifier: (ge5)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她懷孕兩個月了。
她怀孕两个月了。
ta1 huai2 yun4 liang3 ge5 yue4 le5.
She is two months pregnant.
[Show Details]
我想要註冊兩個月的密集課程。
我想要注册两个月的密集课程。
wo3 xiang3 yao4 zhu4 ce4 liang3 ge5 yue4 de5 mi4 ji2 ke4 cheng2.
I would like to enroll for a two-month intensive course.
[Show Details]
他每六個月捐一次血。
他每六个月捐一次血。
ta1 mei3 liu4 ge5 yue4 juan1 yi2 ci4 xie3.
He donates blood every six months.
[Show Details]
我有五個月的身孕。
我有五个月的身孕。
wo3 you3 wu3 ge5 yue4 de5 shen1 yun4.
I'm five months pregnant.
[Show Details]
他學會走路時才九個月大。
他学会走路时才九个月大。
ta1 xue2 hui4 zou3 lu4 shi2 cai2 jiu3 ge5 yue4 da4.
He learnt to walk when he was only 9 months old.
[Show Details]