Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wu3
Zhuyin: ㄨˇ
English Meaning: five, 5
German Meaning: fünf
Spanish Meaning: cinco
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

走五分鐘就到了。
走五分钟就到了。
zou3 wu3 fen1 zhong1 jiu4 dao4 le5.
It is a 5 minute walk.
[Show Details]
請再給我五分鐘。
请再给我五分钟。
qing3 zai4 gei3 wo3 wu3 fen1 zhong1.
Please give me 5 minutes more.
[Show Details]
一年有三百六十五天。
一年有三百六十五天。
yi4 nian2 you3 san1 bai3 liu4 shi2 wu3 tian1.
There are 365 days in one year.
[Show Details]
這個玩具不適合五歲以下的小朋友。
这个玩具不适合五岁以下的小朋友。
zhe4 ge5 wan2 ju4 bu2 shi4 he2 wu3 sui4 yi3 xia4 de5 xiao3 peng2 you3.
This toy is not suitable for children under 5 year old.
[Show Details]
往前走五分鐘就到了。
往前走五分钟就到了。
wang3 qian2 zou3 wu3 fen1 zhong1 jiu4 dao4 le5.
Keep walking ahead for five minutes and you are there.
[Show Details]
小聲一點!爺爺昨天晚上只睡了五個小時。
小声一点!爷爷昨天晚上只睡了五个小时。
xiao3 sheng1 yi4 dian3! ye2 ye5 zuo2 tian1 wan3 shang4 zhi3 shui4 le5 wu3 ge5 xiao3 shi2.
Be quiet! Grandpa only slept for 5 hours last night.
[Show Details]
他五分鐘前離開家。
他五分钟前离开家。
ta1 wu3 fen1 zhong1 qian2 li2 kai1 jia1.
He left home five minutes ago.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Established in 2002 we've set up 21 language combinations with a total of over 150,000 flashcards and 40,000 example sentences!

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up!