Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xian1
Zhuyin: ㄒㄧㄢ
English Meaning: 1. first 2. prior 3. in advance 4. an earlier generation 5. the late
German Meaning: zuerst

Example Sentences:

您必須先上一個短期課程。
您必须先上一个短期课程。
nin2 bi4 xu1 xian1 shang4 yi2 ge5 duan3 qi2 ke4 cheng2.
You must take a short course first.
[Show Details]
烤蛋糕前應該要先預熱烤箱。
烤蛋糕前应该要先预热烤箱。
kao3 dan4 gao1 qian2 ying1 gai1 yao4 xian1 yu4 re4 kao3 xiang1.
Before baking a cake you should first preheat the oven.
[Show Details]
學英文的時候,我們先學二十六個字母。
学英文的时候,我们先学二十六个字母。
xue2 ying1 wen2 de5 shi2 hou4, wo3 men5 xian1 xue2 er4 shi2 liu4 ge5 zi4 mu3.
When we learn English, we first learn the 26 letters of the alphabet.
[Show Details]
他們會先碰面,然後一起去衝浪。
他们会先碰面,然后一起去冲浪。
ta1 men5 hui4 xian1 peng4 mian4, ran2 hou4 yi4 qi3 qu4 chong1 lang4.
They will meet and go surfing together.
[Show Details]
他們在他到達時已經先吃過了。
他们在他到达时已经先吃过了。
ta1 men5 zai4 ta1 dao4 da2 shi2 yi3 jing1 xian1 chi1 guo4 le5.
They had already eaten when he arrived.
[Show Details]
我想先提前謝謝你的合作。
我想先提前谢谢你的合作。
wo3 xiang3 xian1 ti2 qian2 xie4 xie5 ni3 de5 he2 zuo4.
I want to thank you in advance for your cooperation.
[Show Details]
這世界指望你在自我感覺良好之前先要有所成就。
这世界指望你在自我感觉良好之前先要有所成就。
zhe4 shi4 jie4 zhi3 wang4 ni3 zai4 zi4 wo3 gan3 jue2 liang2 hao3 zhi1 qian2 xian1 yao4 you3 suo3 cheng2 jiu4.
The world will expect you to accomplish something before you feel good about yourself. (Bill Gates)
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!