Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: hui2
Zhuyin: ㄏㄨㄟˊ
English Meaning: 1. to return, to answer, to go back 2. Hui people (Muslim ethnic group in China) 3. number of times 4. section, chapter 5. (a measure word for acts of a play, section or chapter of a classic book)
German Meaning: zurückkehren
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

請回個電話給我確認有收到我的傳真。
请回个电话给我确认有收到我的传真。
qing3 hui2 ge5 dian4 hua4 gei3 wo3 que4 ren4 you3 shou1 dao4 wo3 de5 chuan2 zhen1.
Please call me back and confirm that you have received my fax.
[Show Details]
請原諒我昨天沒有回妳電話。
请原谅我昨天没有回妳电话。
qing3 yuan2 liang4 wo3 zuo2 tian1 mei2 you3 hui2 ni3 dian4 hua4.
Please forgive me for not calling you back yesterday.
[Show Details]
我的堂姊在紐西蘭學了半年的英語,後來就回澳門去了。
我的堂姊在纽西兰学了半年的英语,后来就回澳门去了。
wo3 de5 tang2 jie3 zai4 niu3 xi1 lan2 xue2 le5 ban4 nian2 de5 ying1 yu3, hou4 lai2 jiu4 hui2 ao4 men2 qu4 le5.
My cousin studied English for half a year in New Zealand and afterwards returned to Macao.
[Show Details]
沒問題,我晚點會回你電話。
没问题,我晚点会回你电话。
mei2 wen4 ti2, wo3 wan3 dian3 hui4 hui2 ni3 dian4 hua4.
No problem. I will call you back later.
[Show Details]
她不會再回俄國了嗎?
她不会再回俄国了吗?
ta1 bu2 hui4 zai4 hui2 e4 guo2 le5 ma5?
Has she left Russia for good?
[Show Details]
我們要搬回紐約。
我们要搬回纽约。
wo3 men5 yao4 ban1 hui2 niu3 yue1.
We are moving back to New York.
[Show Details]