Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xiao3
Zhuyin: ㄒㄧㄠˇ
English Meaning: small, little
German Meaning: klein
Spanish Meaning: pequeño
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

廚房有點小, 但是非常現代化。
厨房有点小, 但是非常现代化。
chu2 fang2 you3 dian3 xiao3, dan4 shi4 fei1 chang2 xian4 dai4 hua4.
The kitchen is quite small, but very modern.
[Show Details]
那小村落緊鄰著一條美麗的運河。
那小村落紧邻着一条美丽的运河。
na4 xiao3 cun1 luo4 jin3 lin2 zhe5 yi1 tiao2 mei3 li4 de5 yun4 he2.
That small village is next to a beautiful canal.
[Show Details]
與大部分亞洲國家相比, 臺灣相當小。
与大部分亚洲国家相比, 台湾相当小。
yu3 da4 bu4 fen4 ya4 zhou1 guo2 jia1 xiang1 bi3, tai2 wan1 xiang1 dang1 xiao3.
Compared to most Asian countries, Taiwan is fairly small.
[Show Details]
我們在湖邊有座小茅屋。
我们在湖边有座小茅屋。
wo3 men5 zai4 hu2 bian1 you3 zuo4 xiao3 mao2 wu1.
We have a small thatched cottage by the lake.
[Show Details]
未來機器人可能會成為家務小幫手。
未来机器人可能会成为家务小帮手。
wei4 lai2 ji1 qi4 ren2 ke3 neng2 hui4 cheng2 wei2 jia1 wu4 xiao3 bang1 shou3.
Robots could become little domestic helpers in the future.
[Show Details]
我的一小步,是人類的一大步。
我的一小步,是人类的一大步。
wo3 de5 yi1 xiao3 bu4, shi4 ren2 lei4 de5 yi1 da4 bu4.
That's one small step for a man, one giant leap for mankind. (Neil Armstrong)
[Show Details]
這間臥室太小了。
这间卧室太小了。
zhe4 jian1 wo4 shi4 tai4 xiao3 le5.
This bedroom is too small.
[Show Details]