Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: fen4
Zhuyin: ㄈㄣˋ
English Meaning: 1. portion, share, copy 2. (a measure word for dishes, newspapers, jobs, copies)
German Meaning: (Zählwort für Essen)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我要點一份生菜沙拉。
我要点一份生菜沙拉。
wo3 yao4 dian3 yi2 fen4 sheng1 cai4 sha1 la1.
I would like to order a salad.
[Show Details]
明天早上可不可以送一份報紙到我房間?
明天早上可不可以送一份报纸到我房间?
ming2 tian1 zao3 shang4 ke3 bu4 ke3 yi3 song4 yi1 fen4 bao4 zhi3 dao4 wo3 fang2 jian1?
Would it be possible to have a newspaper sent to my room tomorrow morning?
[Show Details]
你可以用這張禮券換一份免費的餐點。
你可以用这张礼券换一份免费的餐点。
ni3 ke3 yi3 yong4 zhe4 zhang1 li3 quan4 huan4 yi1 fen4 mian3 fei4 de5 can1 dian3.
You can exchange this gift voucher for a free meal.
[Show Details]
請給我們一份酒單。
请给我们一份酒单。
qing3 gei3 wo3 men5 yi1 fen4 jiu3 dan1.
Please bring us the wine list.
[Show Details]
你能幫我填寫這份表格嗎?
你能帮我填写这份表格吗?
ni3 neng2 bang1 wo3 tian2 xie3 zhe4 fen4 biao3 ge2 ma5?
Could you help me fill out this form?
[Show Details]
我需要一份工作來還債。
我需要一份工作来还债。
wo3 xu1 yao4 yi2 fen4 gong1 zuo4 lai2 huan2 zhai4.
I need a job to pay off my debts.
[Show Details]
這份合約的條款太荒謬了!
这份合约的条款太荒谬了!
zhe4 fen4 he2 yue1 de5 tiao2 kuan3 tai4 huang1 miu4 le5!
The terms of this contract are absolutely ridiculous!
[Show Details]