Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ba3
Zhuyin: ㄅㄚˇ
English Meaning: 1. (a particle which marks the following noun as a direct object) 2. to grasp, to take hold of 3. a bundle, a handful 4. (a measure word for objects with a handle, for small objects: handful) 5. handle
German Meaning: (ein Partikel)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我已經把暖氣機關小了。
我已经把暖气机关小了。
wo3 yi3 jing1 ba3 nuan3 qi4 ji1 guan1 xiao3 le5.
I have already turned down the heater.
[Show Details]
你可不可以把垃圾拿出去?
你可不可以把垃圾拿出去?
ni3 ke3 bu4 ke3 yi3 ba3 le4 se4 na2 chu1 qu4?
Can you take the rubbish out?
[Show Details]
他把火車票緊緊抓在手裡。
他把火车票紧紧抓在手里。
ta1 ba3 huo3 che1 piao4 jin3 jin3 zhua1 zai4 shou3 li3.
He held the train ticket tightly in his hand.
[Show Details]
要不要我把資料印出來給你?
要不要我把资料印出来给你?
yao4 bu2 yao4 wo3 ba3 zi1 liao4 yin4 chu1 lai2 gei3 ni3?
Shall I print the information for you?
[Show Details]
我會把你的留言轉給她。
我会把你的留言转给她。
wo3 hui4 ba3 ni3 de5 liu2 yan2 zhuan3 gei3 ta1.
I will pass your message on to her.
[Show Details]
我把我的舊筆記型電腦賣給同事。
我把我的旧笔记型电脑卖给同事。
wo3 ba3 wo3 de5 jiu4 bi3 ji4 xing2 dian4 nao3 mai4 gei3 tong2 shi4.
I sold my old laptop to my colleague.
[Show Details]
我妹妹常得把工作帶回家做。
我妹妹常得把工作带回家做。
wo3 mei4 mei5 chang2 dei3 ba3 gong1 zuo4 dai4 hui2 jia1 zuo4.
Often my sister has to take her work home.
[Show Details]