Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: shao3
Zhuyin: ㄕㄠˇ
English Meaning: 1. few, little, lack 2. less
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

說葡萄牙文的人比說西班牙文的人少。
说葡萄牙文的人比说西班牙文的人少。
shuo1 pu2 tao2 ya2 wen2 de5 ren2 bi3 shuo1 xi1 ban1 ya2 wen2 de5 ren2 shao3.
Fewer people speak Portuguese than Spanish.
[Show Details]
如果你想減肥,就要少吃多運動。
如果你想减肥,就要少吃多运动。
ru2 guo3 ni3 xiang3 jian3 fei2, jiu4 yao4 shao3 chi1 duo1 yun4 dong4.
If you want to lose weight you need to eat less and exercise more.
[Show Details]
他少找了我三塊錢。
他少找了我三块钱。
ta1 shao3 zhao3 le5 wo3 san1 kuai4 qian2.
He short-changed me three dollars.
[Show Details]
酒逢知己千杯少,話不投機半句多。
酒逢知己千杯少,话不投机半句多。
jiu3 feng2 zhi1 ji3 qian1 bei1 shao3, hua4 bu4 tou2 ji1 ban4 ju4 duo1.
A thousand cups of wine are too few when drinking with close friends. It is a waste of breath to talk to whom one can't see eye to eye.
[Show Details]