Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wei2
Zhuyin: ㄨㄟˊ
English Meaning: 1. to be 2. to become 3. to behave
German Meaning: werden, sein, verhalten, handeln
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

國民黨選舉總統馬英九為黨主席。
国民党选举总统马英九为党主席。
guo2 min2 dang3 xuan3 ju3 zong3 tong3 ma3 ying1 jiu3 wei2 dang3 zhu3 xi2.
KMT elects President Ma Ying-Jeou as its Chairman.
[Show Details]
中華民族視自己為龍的傳人。
中华民族视自己为龙的传人。
zhong1 hua2 min2 zu2 shi4 zi4 ji3 wei2 long2 de5 chuan2 ren2.
Chinese people consider themselves as the descendants of dragons.
[Show Details]
失敗為成功之母。
失败为成功之母。
shi1 bai4 wei2 cheng2 gong1 zhi1 mu3.
Failure is the mother of success.
[Show Details]
抹香鯨號稱為動物王國中的潛水冠軍。
抹香鲸号称为动物王国中的潜水冠军。
mo3 xiang1 jing1 hao4 cheng1 wei2 dong4 wu4 wang2 guo2 zhong1 de5 qian2 shui3 guan4 jun1.
The sperm whale is known as the diving champion of the animal kingdom.
[Show Details]
因為內部重整,這兩個部門被合併為一。
因为内部重整,这两个部门被合并为一。
yin1 wei4 nei4 bu4 chong2 zheng3, zhe4 liang3 ge5 bu4 men2 bei4 he2 bing4 wei2 yi1.
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.
[Show Details]
有恆為成功之本。
有恒为成功之本。
you3 heng2 wei2 cheng2 gong1 zhi1 ben3.
Persistence is the key to success.
[Show Details]
她極為固執。
她极为固执。
ta1 ji2 wei2 gu4 zhi2.
She is extremely stubborn.
[Show Details]