Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: gai1
Zhuyin: ㄍㄞ
English Meaning: 1. should 2. that, the above-mentioned
German Meaning: sollen
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我該怎麼辦?
我该怎么办?
wo3 gai1 zen3 me5 ban4?
What should I do?
[Show Details]
我該去哪裡辦理加值稅的退稅?
我该去哪里办理加值税的退税?
wo3 gai1 qu4 na3 li3 ban4 li3 jia1 zhi2 shui4 de5 tui4 shui4?
Where should I go to claim the VAT refund?
[Show Details]
老實說,我不確定該帶些什麼禮物。
老实说,我不确定该带些什么礼物。
lao3 shi2 shuo1, wo3 bu2 que4 ding4 gai1 dai4 xie1 shen2 me5 li3 wu4.
Honestly speaking, I was not sure what gifts to bring.
[Show Details]
我該搭哪班公車?
我该搭哪班公车?
wo3 gai1 da1 na3 ban1 gong1 che1?
Which bus should I take?
[Show Details]
已經有超過一萬名使用者加入該網站。
已经有超过一万名使用者加入该网站。
yi3 jing1 you3 chao1 guo4 yi1 wan4 ming2 shi3 yong4 zhe3 jia1 ru4 gai1 wang3 zhan4.
Over 10.000 user have already signed up to this website.
[Show Details]
該款項需以現金支付。
该款项需以现金支付。
gai1 kuan3 xiang4 xu1 yi3 xian4 jin1 zhi1 fu4.
That payment has to be made in cash.
[Show Details]
我的機票不見了-我該怎麼辦呢?
我的机票不见了-我该怎么办呢?
wo3 de5 ji1 piao4 bu2 jian4 le5 - wo3 gai1 zen3 me5 ban4 ne5?
I've lost my airline ticket - what should I do?
[Show Details]