Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ban1
Zhuyin: ㄅㄢ
English Meaning: to move (house, objects)
German Meaning: umziehen
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

這個箱子很重, 我幫妳搬。
这个箱子很重, 我帮妳搬。
zhe4 ge5 xiang1 zi5 hen3 zhong4, wo3 bang1 ni3 ban1.
This box is very heavy, let me help you move it.
[Show Details]
我們計劃搬去雪梨。
我们计划搬去雪梨。
wo3 men5 ji4 hua4 ban1 qu4 xue3 li2.
We plan to move to Sydney.
[Show Details]
這個櫃子有點重,可以請你幫我搬嗎?
这个柜子有点重,可以请你帮我搬吗?
zhe4 ge5 gui4 zi5 you3 dian3 zhong4, ke3 yi3 qing3 ni3 bang1 wo3 ban1 ma5?
This cupboard is a little bit heavy, could I ask you to help me move it please?
[Show Details]
我表弟剛搬去西雅圖。
我表弟刚搬去西雅图。
wo3 biao3 di4 gang1 ban1 qu4 xi1 ya3 tu2.
My cousin just moved to Seattle.
[Show Details]
我們要搬回紐約。
我们要搬回纽约。
wo3 men5 yao4 ban1 hui2 niu3 yue1.
We are moving back to New York.
[Show Details]