Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: liang3
Zhuyin: ㄌㄧㄤˇ
English Meaning: 1. two, 2 2. both 3. a unit of weight equal to 50 grams 4. tael (Chinese system of weights & currency)
German Meaning: zwei, beide
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們家裡有兩台手提電腦。
我们家里有两台手提电脑。
wo3 men5 jia1 li3 you3 liang3 tai2 shou3 ti2 dian4 nao3.
We have two laptops at home.
[Show Details]
她懷孕兩個月了。
她怀孕两个月了。
ta1 huai2 yun4 liang3 ge5 yue4 le5.
She is two months pregnant.
[Show Details]
我想預訂今天晚上兩個人的位子。
我想预订今天晚上两个人的位子。
wo3 xiang3 yu4 ding4 jin1 tian1 wan3 shang4 liang3 ge5 ren2 de5 wei4 zi5.
I'd like to book a table for two for tonight.
[Show Details]
我今天跟公司請了兩小時的假。
我今天跟公司请了两小时的假。
wo3 jin1 tian1 gen1 gong1 si1 qing3 le5 liang3 xiao3 shi2 de5 jia4.
I have taken two hours off from work today.
[Show Details]
我想要註冊兩個月的密集課程。
我想要注册两个月的密集课程。
wo3 xiang3 yao4 zhu4 ce4 liang3 ge5 yue4 de5 mi4 ji2 ke4 cheng2.
I would like to enroll for a two-month intensive course.
[Show Details]
外公通常一天抽兩包煙。
外公通常一天抽两包烟。
wai4 gong1 tong1 chang2 yi4 tian1 chou1 liang3 bao1 yan1.
Grandpa usually smokes two packs of cigarettes per day.
[Show Details]
這兩個姐妹長得真像。
这两个姐妹长得真像。
zhe4 liang3 ge5 jie3 mei4 zhang3 de5 zhen1 xiang4.
These two sisters look really similar.
[Show Details]