Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: piao4
Zhuyin: ㄆㄧㄠˋ
English Meaning: 1. ticket (e.g. for train, concerts) 2. ballot, a vote 3. bank note, note
German Meaning: Eintrittskarte, Ticket
Spanish Meaning: la entrada, el boleto
Classifier: (zhang1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

那是個新的樂團, 票是免費的。
那是个新的乐团, 票是免费的。
na4 shi4 ge5 xin1 de5 yue4 tuan2, piao4 shi4 mian3 fei4 de5.
That is a new band and the tickets are free.
[Show Details]
電影院前很多人排隊買票。
电影院前很多人排队买票。
dian4 ying3 yuan4 qian2 hen3 duo1 ren2 pai2 dui4 mai3 piao4.
Many people are queuing in front of the cinema to buy tickets.
[Show Details]
現在還可以買票嗎?
现在还可以买票吗?
xian4 zai4 hai2 ke3 yi3 mai3 piao4 ma5?
Are tickets still available?
[Show Details]
請給我兩張票,一張大人,一張小孩。
请给我两张票,一张大人,一张小孩。
qing3 gei3 wo3 liang3 zhang1 piao4, yi1 zhang1 da4 ren2, yi1 zhang1 xiao3 hai2.
Two tickets please. One adult and one child.
[Show Details]
所有的票都必須事先購買。
所有的票都必须事先购买。
suo3 you3 de5 piao4 dou1 bi4 xu1 shi4 xian1 gou4 mai3.
All tickets must be purchased in advance.
[Show Details]
到薩爾斯堡的票要多少錢?
到萨尔斯堡的票要多少钱?
dao4 sa4 er3 si1 bao3 de5 piao4 yao4 duo1 shao3 qian2?
How much is a ticket to Salzburg?
[Show Details]