Chinese Traditional: 今晚
Chinese Simplified: 今晚
Pinyin: jin1 wan3
Zhuyin: ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ
English Meaning: tonight
German Meaning: heute Abend
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

今晚有一個搖滾音樂演唱會, 妳要不要和我一起去?
今晚有一个摇滚音乐演唱会, 妳要不要和我一起去?
jin1 wan3 you3 yi1 ge5 yao2 gun3 yin1 yue4 yan3 chang4 hui4, ni3 yao4 bu2 yao4 he2 wo3 yi4 qi3 qu4?
There is a rock concert tonight, want to come with me?
[Show Details]
我很樂意今晚和你共進晚餐。
我很乐意今晚和你共进晚餐。
wo3 hen3 le4 yi4 jin1 wan3 he2 ni3 gong4 jin4 wan3 can1.
I'd love to have dinner with you tonight.
[Show Details]
我今晚要一個房間。多少錢?
我今晚要一个房间。多少钱?
wo3 jin1 wan3 yao4 yi2 ge5 fang2 jian1. duo1 shao3 qian2?
I'd like a room for tonight. How much is it?
[Show Details]
我們今晚出去找些樂子吧!
我们今晚出去找些乐子吧!
wo3 men5 jin1 wan3 chu1 qu4 zhao3 xie1 le4 zi5 ba5!
Let's go out tonight and have some fun!
[Show Details]
我今晚很想跟朋友去參加派對,可惜太忙了。
我今晚很想跟朋友去参加派对,可惜太忙了。
wo3 jin1 wan3 hen3 xiang3 gen1 peng2 you3 qu4 can1 jia1 pai4 dui4, ke3 xi2 tai4 mang2 le5.
I would go to the party with my friends tonight but I'm too busy.
[Show Details]
我們今晚玩撲克牌嗎?
我们今晚玩扑克牌吗?
wo3 men5 jin1 wan3 wan2 pu4 ke4 pai2 ma5?
Should we play poker tonight?
[Show Details]
今晚的月亮很皎潔。
今晚的月亮很皎洁。
jin1 wan3 de5 yue4 liang4 hen3 jiao3 jie2.
Tonight the moon is bright and clear.
[Show Details]

Related Words:

 

jīn

1. today 2. present, current, now 3. this

Here: today, present

[Show Details]
 

wǎn

1. late 2. night

Here: night

[Show Details]