Chinese Traditional: 走路
Chinese Simplified: 走路
Pinyin: zou3 lu4
Zhuyin: ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ
English Meaning: 1. to walk 2. on foot
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

走路大約十分鐘左右。
走路大约十分钟左右。
zou3 lu4 da4 yue1 shi2 fen1 zhong1 zuo3 you4.
It is about a ten minute walk.
[Show Details]
媽媽今天早上走路去菜市場買菜。
妈妈今天早上走路去菜市场买菜。
ma1 ma5 jin1 tian1 zao3 shang4 zou3 lu4 qu4 cai4 shi4 chang3 mai3 cai4.
Mother went shopping in the market on foot this morning.
[Show Details]
她上星期才動手術,但現在已經可以用拐杖走路了。
她上星期才动手术,但现在已经可以用拐杖走路了。
ta1 shang4 xing1 qi2 cai2 dong4 shou3 shu4, dan4 xian4 zai4 yi3 jing1 ke3 yi3 yong4 guai3 zhang4 zou3 lu4 le5.
Her surgery was only last week, but already she's walking well with crutches.
[Show Details]
公園距離我們的飯店走路要五分鐘。
公园距离我们的饭店走路要五分钟。
gong1 yuan2 ju4 li2 wo3 men5 de5 fan4 dian4 zou3 lu4 yao4 wu3 fen1 zhong1.
The park is a five minute walk from our hotel.
[Show Details]
他學會走路時才九個月大。
他学会走路时才九个月大。
ta1 xue2 hui4 zou3 lu4 shi2 cai2 jiu3 ge5 yue4 da4.
He learnt to walk when he was only 9 months old.
[Show Details]
它離捷運走路只要五分鐘。
它离捷运走路只要五分钟。
ta1 li2 jie2 yun4 zou3 lu4 zhi3 yao4 wu3 fen1 zhong1.
It takes only five minutes on foot to the underground (MRT).
[Show Details]

Related Words:

 

zǒu

1. to walk, to move 2. to go, to leave 3. to let out, to lose

Here: to walk

[Show Details]
 road, way, path

Here: road

[Show Details]