Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: you3
Zhuyin: ㄧㄡˇ
English Meaning: 1. to have 2. to own 3. there is, there are 4. to be, to exist
German Meaning: haben, es gibt
Spanish Meaning: tener, poseer, haber, existir
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他有一點傲慢。
他有一点傲慢。
ta1 you3 yi4 dian3 ao4 man4.
He is a little bit arrogant.
[Show Details]
在台北有很多夜市。
在台北有很多夜市。
zai4 tai2 bei3 you3 hen3 duo1 ye4 shi4.
There are many night markets in Taipei.
[Show Details]
我們家裡有兩台手提電腦。
我们家里有两台手提电脑。
wo3 men5 jia1 li3 you3 liang3 tai2 shou3 ti2 dian4 nao3.
We have two laptops at home.
[Show Details]
我們的鄰居有四隻狗。
我们的邻居有四只狗。
wo3 men5 de5 lin2 ju1 you3 si4 zhi1 gou3.
Our neighbour has 4 dogs.
[Show Details]
你今天有去上英文課嗎?
你今天有去上英文课吗?
ni3 jin1 tian1 you3 qu4 shang4 ying1 wen2 ke4 ma5?
Did you go to your English class today?
[Show Details]
今晚有一個搖滾音樂演唱會, 妳要不要和我一起去?
今晚有一个摇滚音乐演唱会, 妳要不要和我一起去?
jin1 wan3 you3 yi1 ge5 yao2 gun3 yin1 yue4 yan3 chang4 hui4, ni3 yao4 bu2 yao4 he2 wo3 yi4 qi3 qu4?
There is a rock concert tonight, want to come with me?
[Show Details]
摩托車很貴,你有足夠的錢嗎?
摩托车很贵,你有足够的钱吗?
mo2 tuo1 che1 hen3 gui4, ni3 you3 zu2 gou4 de5 qian2 ma5?
A scooter is very expensive, do you have enough money?
[Show Details]