Chinese Traditional: 我們
Chinese Simplified: 我们
Pinyin: wo3 men5
Zhuyin: ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙
English Meaning: 1. we 2. our 3. us
German Meaning: uns, wir
Spanish Meaning: nos, nosotros
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們家裡有兩台手提電腦。
我们家里有两台手提电脑。
wo3 men5 jia1 li3 you3 liang3 tai2 shou3 ti2 dian4 nao3.
We have two laptops at home.
[Show Details]
今天是星期六, 我們不上班。
今天是星期六, 我们不上班。
jin1 tian1 shi4 xing1 qi2 liu4, wo3 men5 bu4 shang4 ban1.
It is Saturday today, we don't work.
[Show Details]
已經七點了, 我們應該回家了。
已经七点了, 我们应该回家了。
yi3 jing1 qi1 dian3 le5, wo3 men5 ying1 gai1 hui2 jia1 le5.
It is already 7 o'clock, we should go home.
[Show Details]
我想我們需要冷氣機。
我想我们需要冷气机。
wo3 xiang3 wo3 men5 xu1 yao4 leng3 qi4 ji1.
I think we need an air-conditioner.
[Show Details]
那很貴, 我們負擔得起嗎?
那很贵, 我们负担得起吗?
na4 hen3 gui4, wo3 men5 fu4 dan1 de5 qi3 ma5?
That's very expensive, can we afford it?
[Show Details]
我們到外面去, 也許去海邊。
我们到外面去, 也许去海边。
wo3 men5 dao4 wai4 mian4 qu4, ye3 xu3 qu4 hai3 bian1.
Let's go outside, maybe go to the beach.
[Show Details]
我這個星期五會很忙,我們可不可以下星期五再去?
我这个星期五会很忙,我们可不可以下星期五再去?
wo3 zhe4 ge5 xing1 qi2 wu3 hui4 hen3 mang2, wo3 men5 ke3 bu4 ke3 yi3 xia4 xing1 qi2 wu3 zai4 qu4?
I'm very busy this Friday. Could we go next Friday?
[Show Details]

Related Words:

 1. I 2. me 3. my

Here: I

[Show Details]
 

men

(plural marker)

[Show Details]