Chinese Traditional: 我們
Chinese Simplified: 我们
Pinyin: wo3 men5
Zhuyin: ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙
English Meaning: 1. we 2. our 3. us
German Meaning: uns, wir
Spanish Meaning: nos, nosotros
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們家裡有兩台手提電腦。
我们家里有两台手提电脑。
wo3 men5 jia1 li3 you3 liang3 tai2 shou3 ti2 dian4 nao3.
We have two laptops at home.
[Show Details]
今天是星期六, 我們不上班。
今天是星期六, 我们不上班。
jin1 tian1 shi4 xing1 qi2 liu4, wo3 men5 bu4 shang4 ban1.
Today is Saturday, we don't work.
[Show Details]
已經七點了, 我們應該回家了。
已经七点了, 我们应该回家了。
yi3 jing1 qi1 dian3 le5, wo3 men5 ying1 gai1 hui2 jia1 le5.
It is already 7 o'clock, we should go home.
[Show Details]
我想我們需要冷氣機。
我想我们需要冷气机。
wo3 xiang3 wo3 men5 xu1 yao4 leng3 qi4 ji1.
I think we need an air-conditioner.
[Show Details]
那很貴, 我們負擔得起嗎?
那很贵, 我们负担得起吗?
na4 hen3 gui4, wo3 men5 fu4 dan1 de5 qi3 ma5?
That's very expensive, can we afford it?
[Show Details]
我們到外面去, 也許去海邊。
我们到外面去, 也许去海边。
wo3 men5 dao4 wai4 mian4 qu4, ye3 xu3 qu4 hai3 bian1.
Let's go outside, maybe go to the beach.
[Show Details]
我們已經等了一個小時了。
我们已经等了一个小时了。
wo3 men5 yi3 jing1 deng3 le5 yi2 ge5 xiao3 shi2 le5.
We have been waiting for an hour already.
[Show Details]

Related Words:

 1. I 2. me 3. my 4. our

Here: I

[Show Details]
 

men

(plural marker)

[Show Details]