Chinese Traditional: 這些
Chinese Simplified: 这些
Pinyin: zhe4 xie1
Zhuyin: ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ
English Meaning: these
German Meaning: diese
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

請替我保留這些裝飾品。
请替我保留这些装饰品。
qing3 ti4 wo3 bao3 liu2 zhe4 xie1 zhuang1 shi4 pin3.
Please reserve these ornaments for me.
[Show Details]
他花了二十年收集這些舊明信片。
他花了二十年收集这些旧明信片。
ta1 hua1 le5 er4 shi2 nian2 shou1 ji2 zhe4 xie1 jiu4 ming2 xin4 pian4.
It took him twenty years to collect these old postcards.
[Show Details]
這些小孩對外面的世界感到新奇與興奮。
这些小孩对外面的世界感到新奇与兴奋。
zhe4 xie1 xiao3 hai2 dui4 wai4 mian4 de5 shi4 jie4 gan3 dao4 xin1 qi2 yu3 xing1 fen4.
These children felt excited about the outside world.
[Show Details]
等你到了後我們再來商量這些細節。
等你到了后我们再来商量这些细节。
deng3 ni3 dao4 le5 hou4 wo3 men5 zai4 lai2 shang1 liang2 zhe4 xie1 xi4 jie2.
We will discuss these details when you arrive.
[Show Details]
這些葡萄很酸。
这些葡萄很酸。
zhe4 xie1 pu2 tao2 hen3 suan1.
These grapes are very sour.
[Show Details]
我必須把這些書還給圖書館。
我必须把这些书还给图书馆。
wo3 bi4 xu1 ba3 zhe4 xie1 shu1 huan2 gei3 tu2 shu1 guan3.
I have to return these books to the library.
[Show Details]
我需要把這些文件影印起來。
我需要把这些文件影印起来。
wo3 xu1 yao4 ba3 zhe4 xie1 wen2 jian4 ying3 yin4 qi3 lai2.
I need to have these documents photocopied.
[Show Details]

Related Words:

 

zhè

1. this 2. these 3. such

Here: this, these

[Show Details]
 

xiē

some, few, several

[Show Details]