Chinese Traditional: 大量
Chinese Simplified: 大量
Pinyin: da4 liang4
Zhuyin: ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ
English Meaning: numerous, great amount
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我每天收到大量的垃圾郵件。
我每天收到大量的垃圾邮件。
wo3 mei3 tian1 shou1 dao4 da4 liang4 de5 le4 se4 you2 jian4.
I receive a lot of spam emails every day.
[Show Details]
柳橙含有大量的維他命C。
柳橙含有大量的维他命C。
liu3 cheng2 han2 you3 da4 liang4 de5 wei2 ta1 ming4 C.
Oranges contain a lot of vitamin C.
[Show Details]
大量的電子廢棄物被非法棄置在非洲。
大量的电子废弃物被非法弃置在非洲。
da4 liang4 de5 dian4 zi3 fei4 qi4 wu4 bei4 fei1 fa3 qi4 zhi4 zai4 fei1 zhou1.
A lot of electronic waste is illegally disposed of in Africa.
[Show Details]
研究人員表示,喝大量的紅茶可能有助於治療骨質疏鬆症。
研究人员表示,喝大量的红茶可能有助于治疗骨质疏松症。
yan2 jiu1 ren2 yuan2 biao3 shi4, he1 da4 liang4 de5 hong2 cha2 ke3 neng2 you3 zhu4 yu2 zhi4 liao2 gu3 zhi2 shu1 song1 zheng4.
Researchers say drinking large amount of black tea could help treat osteoporosis.
[Show Details]
我用喝大量的咖啡來克服睡意。
我用喝大量的咖啡来克服睡意。
wo3 yong4 he1 da4 liang4 de5 ka1 fei1 lai2 ke4 fu2 shui4 yi4.
I fought off drowsiness by drinking a lot of coffee.
[Show Details]
厄瓜多爾出口大量的香蕉。
厄瓜多尔出口大量的香蕉。
e4 gua1 duo1 er3 chu1 kou3 da4 liang4 de5 xiang1 jiao1.
Ecuador exports a lot of bananas.
[Show Details]

Related Words:

 Alternative Pronunciation:

dài

1. big, great, large 2. major, main 3. oldest, eldest 4. (in polite correspondence) your or your esteemed (letter, writing) 5. age 6. greatly

Here: big, great, large

[Show Details]
 

liàng

Mainland Pronunciation:

liáng

1. capacity 2. quantity, amount 3. to measure, to estimate

Here: quantity, amount

[Show Details]