Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xiang4
Zhuyin: ㄒㄧㄤˋ
English Meaning: 1. toward 2. direction 3. always, all along
German Meaning: Richtung
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

人們向他丟雞蛋, 他卻一句怨言也沒有。
人们向他丢鸡蛋, 他却一句怨言也没有。
ren2 men5 xiang4 ta1 diu1 ji1 dan4, ta1 que4 yi2 ju4 yuan4 yan2 ye3 mei2 you3.
People threw eggs at him, but he didn't complain at all.
[Show Details]
向道謝的人說不客氣是基本禮貌。
向道谢的人说不客气是基本礼貌。
xiang4 dao4 xie4 de5 ren2 shuo1 bu2 ke4 qi4 shi4 ji1 ben3 li3 mao4.
Saying "You are welcome" to whoever says "Thank you" is basic manners.
[Show Details]
向銀行申請貸款沒那麼困難。
向银行申请贷款没那么困难。
xiang4 yin2 hang2 shen1 qing3 dai4 kuan3 mei2 na4 me5 kun4 nan2.
Applying for a loan from a bank isn't that difficult.
[Show Details]
請代我向你太太問好!
请代我向你太太问好!
qing3 dai4 wo3 xiang4 ni3 tai4 tai5 wen4 hao3!
Please send my regards to your wife!
[Show Details]
我該向他道歉。
我该向他道歉。
wo3 gai1 xiang4 ta1 dao4 qian4.
I should apologise to him.
[Show Details]
他們向敵人投降了。
他们向敌人投降了。
ta1 men5 xiang4 di2 ren2 tou2 xiang2 le5.
They surrendered to the enemy.
[Show Details]
他不喜歡向人問路。
他不喜欢向人问路。
ta1 bu4 xi3 huan1 xiang4 ren2 wen4 lu4.
He doesn't like to ask for directions.
[Show Details]