Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: que4
Zhuyin: ㄑㄩㄝˋ
English Meaning: but, instead, yet
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

人們向他丟雞蛋, 他卻一句怨言也沒有。
人们向他丢鸡蛋, 他却一句怨言也没有。
ren2 men5 xiang4 ta1 diu1 ji1 dan4, ta1 que4 yi2 ju4 yuan4 yan2 ye3 mei2 you3.
People threw eggs at him, but he didn't complain at all.
[Show Details]
年紀輕輕卻這麼悲觀,讓人非常難過。
年纪轻轻却这么悲观,让人非常难过。
nian2 ji4 qing1 qing1 que4 zhe4 me5 bei1 guan1, rang4 ren2 fei1 chang2 nan2 guo4.
There is no sadder sight than a young pessimist.
[Show Details]
有一項研究發現女人低估自己的智力,而男人卻高估自己的智力。
有一项研究发现女人低估自己的智力,而男人却高估自己的智力。
you3 yi2 xiang4 yan2 jiu4 fa1 xian4 nü3 ren2 di1 gu1 zi4 ji3 de5 zhi4 li4, er2 nan2 ren2 que4 gao1 gu1 zi4 ji3 de5 zhi4 li4.
A study found that women underestimate their intelligence, while men overestimate theirs.
[Show Details]
我曾經猶豫不決,現在我卻完全不確定了。
我曾经犹豫不决,现在我却完全不确定了。
wo3 ceng2 jing1 you2 yu4 bu4 jue2, xian4 zai4 wo3 que4 wan2 quan2 bu2 que4 ding4 le5.
I used to be indecisive, now I'm not sure about that anymore.
[Show Details]
企鵝不會飛,卻很會游泳。
企鹅不会飞,却很会游泳。
qi4 e2 bu2 hui4 fei1, que4 hen3 hui4 you2 yong3.
Penguins cannot fly, but they can swim very well.
[Show Details]