Chinese Traditional: 可以
Chinese Simplified: 可以
Pinyin: ke3 yi3
Zhuyin: ㄎㄜˇ ㄧˇ
English Meaning: 1. can, may, could, to be able to 2. all right, OK, will do
German Meaning: können
Spanish Meaning: permitir
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你可以搜尋各種資訊。
你可以搜寻各种资讯。
ni3 ke3 yi3 sou1 xun2 ge4 zhong3 zi1 xun4.
You can search for all kinds of information.
[Show Details]
你什麼時候可以完成這個任務?
你什么时候可以完成这个任务?
ni3 shen2 me5 shi2 hou4 ke3 yi3 wan2 cheng2 zhe4 ge5 ren4 wu4?
When can you finish this task?
[Show Details]
妳可以教我怎麼烤蛋糕嗎?
妳可以教我怎么烤蛋糕吗?
ni3 ke3 yi3 jiao1 wo3 zen3 me5 kao3 dan4 gao1 ma5?
Could you teach me how to bake a cake?
[Show Details]
可以告訴我妳的生日嗎?
可以告诉我妳的生日吗?
ke3 yi3 gao4 su4 wo3 ni3 de5 sheng1 ri4 ma5?
Could you tell me your birthday?
[Show Details]
運動可以燃燒脂肪。
运动可以燃烧脂肪。
yun4 dong4 ke3 yi3 ran2 shao1 zhi3 fang2.
Exercise can burn fat.
[Show Details]
在電腦螢幕旁放一盆仙人掌可以減少輻射。
在电脑萤幕旁放一盆仙人掌可以减少辐射。
zai4 dian4 nao3 ying2 mu4 pang2 fang4 yi1 pen2 xian1 ren2 zhang3 ke3 yi3 jian3 shao3 fu2 she4.
Putting a potted cactus next to a computer monitor can reduce the radiation.
[Show Details]
查爾斯王子原本可以更努力來挽救這段婚姻。
查尔斯王子原本可以更努力来挽救这段婚姻。
cha2 er3 si1 wang2 zi3 yuan2 ben3 ke3 yi3 geng4 nu3 li4 lai2 wan3 jiu4 zhe4 duan4 hun1 yin1.
Prince Charles originally could have made a bigger effort to save his marriage.
[Show Details]

Related Words:

 1. can, may 2. to be able to 3. to be worth 4. (particle used for emphasis) certainly, very 5. to approve, to permit 6. to suit, to fit

Here: can, able to

[Show Details]
 1. with, by, by means of 2. in order to, so as to 3. because, because of 4. to use, to use as 5. according to

Here: with, by

[Show Details]