Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zai4
Zhuyin: ㄗㄞˋ
English Meaning: 1. again, twice, once more 2. further, furthermore 3. then
German Meaning: noch einmal, wieder
Spanish Meaning: de nuevo
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

謝謝, 我等一下再喝。
谢谢, 我等一下再喝。
xie4 xie5, wo3 deng3 yi2 xia4 zai4 he1.
Thanks, I will drink it later.
[Show Details]
我這個星期很忙,可不可以下星期再去?
我这个星期很忙,可不可以下星期再去?
wo3 zhe4 ge5 xing1 qi2 hen3 mang2, ke3 bu4 ke3 yi3 xia4 xing1 qi2 zai4 qu4?
I'm very busy this week. Could we go next week?
[Show Details]
請再給我五分鐘。
请再给我五分钟。
qing3 zai4 gei3 wo3 wu3 fen1 zhong1.
Please give me 5 minutes more.
[Show Details]
我們下次再見。
我们下次再见。
wo3 men5 xia4 ci4 zai4 jian4.
We will see you next time.
[Show Details]
可不可以請您再說一次?
可不可以请您再说一次?
ke3 bu4 ke3 yi3 qing3 nin2 zai4 shuo1 yi2 ci4?
Could you please say that again?
[Show Details]
請再給我一次機會。
请再给我一次机会。
qing3 zai4 gei3 wo3 yi2 ci4 ji1 hui4.
Please give me another chance.
[Show Details]
請再給我來一點咖啡好嗎?
请再给我来一点咖啡好吗?
qing3 zai4 gei3 wo3 lai2 yi4 dian3 ka1 fei1 hao3 ma1?
Could I have some more coffee, please?
[Show Details]