Chinese Traditional: 明天
Chinese Simplified: 明天
Pinyin: ming2 tian1
Zhuyin: ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ
English Meaning: tomorrow
German Meaning: morgen
Spanish Meaning: mañana
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

希望明天是好天氣。
希望明天是好天气。
xi1 wang4 ming2 tian1 shi4 hao3 tian1 qi4.
Hope the weather is fine tomorrow.
[Show Details]
我聽說明天會是晴天。
我听说明天会是晴天。
wo3 ting1 shuo1 ming2 tian1 hui4 shi4 qing2 tian1.
I heard that it will be sunny tomorrow.
[Show Details]
明天下午會下雪。
明天下午会下雪。
ming2 tian1 xia4 wu3 hui4 xia4 xue3.
It will snow tomorrow afternoon.
[Show Details]
我搭明天早上的飛機。
我搭明天早上的飞机。
wo3 da1 ming2 tian1 zao3 shang4 de5 fei1 ji1.
I'm taking tomorrow morning's flight.
[Show Details]
那麼就明天早上十點左右見了。
那么就明天早上十点左右见了。
na4 me5 jiu4 ming2 tian1 zao3 shang4 shi2 dian3 zuo3 you4 jian4 le5.
Then see you tomorrow around 10 in the morning.
[Show Details]
明天早上可不可以送一份報紙到我房間?
明天早上可不可以送一份报纸到我房间?
ming2 tian1 zao3 shang4 ke3 bu4 ke3 yi3 song4 yi1 fen4 bao4 zhi3 dao4 wo3 fang2 jian1?
Would it be possible to have a newspaper sent to my room tomorrow morning?
[Show Details]
這個牙醫明天的時間已經排滿了。
这个牙医明天的时间已经排满了。
zhe4 ge5 ya2 yi1 ming2 tian1 de5 shi2 jian1 yi3 jing1 pai2 man3 le5.
The dentist's schedule is full tomorrow.
[Show Details]

Related Words:

 

míng

1. clear, bright 2. to understand 3. next 4. Ming Dynasty

Here: next

[Show Details]
 

tiān

1. sky, heaven 2. day 3. nature

Here: day

[Show Details]