Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ge5
Pinyin Mainland: ge4
Zhuyin: ㄍㄜ˙
English Meaning: 1. piece, individual 2. (a measure word for people or objects) 3. (a numerary adjunct)
German Meaning: (Zählwort)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我要送你一個生日禮物。
我要送你一个生日礼物。
wo3 yao4 song4 ni3 yi2 ge5 sheng1 ri4 li3 wu4.
I want to give you a birthday gift.
[Show Details]
他是一個酒鬼, 很難改變。
他是一个酒鬼, 很难改变。
ta1 shi4 yi2 ge5 jiu3 gui3, hen3 nan2 gai3 bian4.
He is an alcoholic, it's very difficult to change that.
[Show Details]
那是一個好主意, 我會試著做。
那是一个好主意, 我会试着做。
na4 shi4 yi2 ge5 hao3 zhu3 yi4, wo3 hui4 shi4 zhe5 zuo4.
That's a good idea, I will try to do that.
[Show Details]
我想生十個小孩。
我想生十个小孩。
wo3 xiang3 sheng1 shi2 ge5 xiao3 hai2.
I'd like to have 10 children.
[Show Details]
那只是一個笑話。
那只是一个笑话。
na4 zhi3 shi4 yi2 ge5 xiao4 hua4.
That was just a joke.
[Show Details]
那不是個幸運的數字。
那不是个幸运的数字。
na4 bu2 shi4 ge5 xing4 yun4 de5 shu4 zi4.
That's not a lucky number!
[Show Details]
倫敦是一個很有趣的城市。
伦敦是一个很有趣的城市。
lun2 dun1 shi4 yi2 ge5 hen3 you3 qu4 de5 cheng2 shi4.
London is a very interesting city.
[Show Details]