Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zhe5
Zhuyin: ㄓㄜ˙
English Meaning: 1. (particle after a verb to indicate action in progress, similar to the -ing ending) 2. (particle that indicates a mental or physical state) 3. (an adverbial particle)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她緊握著他的手。
她紧握着他的手。
ta1 jin3 wo4 zhe5 ta1 de5 shou3.
She clasped his hand tightly in hers.
[Show Details]
那小村落緊鄰著一條美麗的運河。
那小村落紧邻着一条美丽的运河。
na4 xiao3 cun1 luo4 jin3 lin2 zhe5 yi1 tiao2 mei3 li4 de5 yun4 he2.
That small village is next to a beautiful canal.
[Show Details]
這戒指上刻著我的生日。
这戒指上刻着我的生日。
zhe4 jie4 zhi3 shang4 ke1 zhe5 wo3 de5 sheng1 ri4.
The ring is engraved with my date of birth.
[Show Details]
那條蟒蛇嘴裡咬著一隻猴子。
那条蟒蛇嘴里咬着一只猴子。
na4 tiao2 mang3 she2 zui3 li3 yao3 zhe5 yi1 zhi1 hou2 zi5.
That python held a monkey in its jaws.
[Show Details]
那位老先生留著長鬍子。
那位老先生留着长胡子。
na4 wei4 lao3 xian1 sheng5 liu2 zhe5 chang2 hu2 zi5.
The old man has a long beard.
[Show Details]
那個警察當時穿著防彈背心。
那个警察当时穿着防弹背心。
na4 ge5 jing3 cha2 dang1 shi2 chuan1 zhe5 fang2 dan4 bei4 xin1.
That policeman was wearing a bullet-proof vest at the time.
[Show Details]
他笑著說:「聖誕快樂!」
他笑着说:「圣诞快乐!」
ta1 xiao4 zhe5 shuo1:「sheng4 dan4 kuai4 le4!」
"Merry Christmas!", he said with a smile.
[Show Details]