Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: gou4
Zhuyin: ㄍㄡˋ
English Meaning: to be enough
German Meaning: ausreichend, genügend
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我已經存夠錢了。
我已经存够钱了。
wo3 yi3 jing1 cun2 gou4 qian2 le5.
I have already saved enough money.
[Show Details]
小孩要幾歲才夠大到可以獨自在家?
小孩要几岁才够大到可以独自在家?
xiao3 hai2 yao4 ji3 sui4 cai2 gou4 da4 dao4 ke3 yi3 du2 zi4 zai4 jia1?
When is a child old enough to stay home alone?
[Show Details]
玩笑開夠了!
玩笑开够了!
wan2 xiao4 kai1 gou4 le5!
Enough with the jokes!
[Show Details]