Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: huan4
Zhuyin: ㄏㄨㄢˋ
English Meaning: to exchange, to change
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你可以用這張禮券換一份免費的餐點。
你可以用这张礼券换一份免费的餐点。
ni3 ke3 yi3 yong4 zhe4 zhang1 li3 quan4 huan4 yi1 fen4 mian3 fei4 de5 can1 dian3.
You can exchange this gift voucher for a free meal.
[Show Details]
我們換個話題好不好?
我们换个话题好不好?
wo3 men5 huan4 ge5 hua4 ti2 hao3 bu4 hao3?
Can we change the topic please?
[Show Details]
如果你換了地址,請通知我們。
如果你换了地址,请通知我们。
ru2 guo3 ni3 huan4 le5 di4 zhi3, qing3 tong1 zhi1 wo3 men5.
Please inform us if you change your address.
[Show Details]
我得換新護照。
我得换新护照。
wo3 dei3 huan4 xin1 hu4 zhao4.
I need to renew my passport.
[Show Details]
你可以幫我換房間嗎?
你可以帮我换房间吗?
ni3 ke3 yi3 bang1 wo3 huan4 fang2 jian1 ma5?
Can you change my room? (hotel)
[Show Details]
我不懂,可以請你換一種說法嗎?
我不懂,可以请你换一种说法吗?
wo3 bu4 dong3, ke3 yi3 qing3 ni3 huan4 yi4 zhong3 shuo1 fa3 ma5?
I don't understand. Could you rephrase that, please?
[Show Details]
我的車需要換油。
我的车需要换油。
wo3 de5 che1 xu1 yao4 huan4 you2.
My car needs an oil change.
[Show Details]