Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: bu4
Zhuyin: ㄅㄨˋ
English Meaning: 1. section, part 2. (a measure word for works of literature, films, movies, machines, cars) 3. ministry, department
German Meaning: (Zählwort für Filme, Erzählungen)
Spanish Meaning: (clasificador)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我想看的那部電影是關於第二次世界大戰的。
我想看的那部电影是关于第二次世界大战的。
wo3 xiang3 kan4 de5 na4 bu4 dian4 ying3 shi4 guan1 yu2 di4 er4 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4 de5.
The movie I want to watch is about the second world war.
[Show Details]
這部電影很長。
这部电影很长。
zhe4 bu4 dian4 ying3 hen3 chang2.
This movie is really long.
[Show Details]
我已經看過那部電影了。
我已经看过那部电影了。
wo3 yi3 jing1 kan4 guo4 na4 bu4 dian4 ying3 le5.
I've already seen that movie.
[Show Details]
這部電影的男主角是湯姆克魯斯。
这部电影的男主角是汤姆克鲁斯。
zhe4 bu4 dian4 ying3 de5 nan2 zhu3 jiao3 shi4 tang1 mu3 ke4 lu3 si1.
The main actor of this film is Tom Cruise.
[Show Details]
他在通過駕照考試後買了部車。
他在通过驾照考试后买了部车。
ta1 zai4 tong1 guo4 jia4 zhao4 kao3 shi4 hou4 mai3 le5 bu4 che1.
After passing the driving test he bought a car.
[Show Details]
他最近這部電影沒有上一部好。
他最近这部电影没有上一部好。
ta1 zui4 jin4 zhe4 bu4 dian4 ying3 mei2 you3 shang4 yi1 bu4 hao3.
His latest film isn't as good as his last one.
[Show Details]
這部電影糟透了。從頭到尾我都覺得很無聊。
这部电影糟透了。从头到尾我都觉得很无聊。
zhe4 bu4 dian4 ying3 zao1 tou4 le5. cong2 tou2 dao4 wei3 wo3 dou1 jue2 de5 hen3 wu2 liao2.
This film was awful. I was bored from the beginning to the end.
[Show Details]