Chinese Traditional: 學校
Chinese Simplified: 学校
Pinyin: xue2 xiao4
Zhuyin: ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
English Meaning: school
German Meaning: die Schule
Spanish Meaning: la escuela
Classifier: (suo3) or (jian1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他在學校學很多東西。
他在学校学很多东西。
ta1 zai4 xue2 xiao4 xue2 hen3 duo1 dong1 xi1.
He learns a lot in school.
[Show Details]
因為天氣實在太熱, 學校提早放暑假。
因为天气实在太热, 学校提早放暑假。
yin1 wei4 tian1 qi4 shi2 zai4 tai4 re4, xue2 xiao4 ti2 zao3 fang4 shu3 jia4.
Schools started summer vacation early because the weather was really too hot.
[Show Details]
學校有沒有提供住宿呢?
学校有没有提供住宿呢?
xue2 xiao4 you3 mei2 you3 ti2 gong1 zhu4 su4 ne5?
Does the school provide accommodation?
[Show Details]
我女兒在學校的成績總是很好。
我女儿在学校的成绩总是很好。
wo3 nü3 er2 zai4 xue2 xiao4 de5 cheng2 ji1 zong3 shi4 hen3 hao3.
My daughter always gets good grades in school.
[Show Details]
我的父親是這個學校的化學老師。
我的父亲是这个学校的化学老师。
wo3 de5 fu4 qin1 shi4 zhe4 ge5 xue2 xiao4 de5 hua4 xue2 lao3 shi1.
My father is a chemistry teacher in this school.
[Show Details]
你上哪一所學校?
你上哪一所学校?
ni3 shang4 na3 yi4 suo3 xue2 xiao4?
Where do you study?
[Show Details]
他在當地的學校教數學。
他在当地的学校教数学。
ta1 zai4 dang1 di4 de5 xue2 xiao4 jiao1 shu4 xue2.
He teaches maths at the local school.
[Show Details]

Related Words:

 

xué

1. to learn, to study 2. a subject of study, a branch of learning 3. school 4. learning, knowledge

Here: to learn, to study

[Show Details]
 

xiào

1. school 2. military officer

Here: school

[Show Details]