Chinese Traditional: 不是
Chinese Simplified: 不是
Pinyin: bu2 shi4
Zhuyin: ㄅㄨˊ ㄕˋ
English Meaning: 1. is not, not to be 2. either ...
German Meaning: ist nicht, nicht sein
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我不是故意的, 請原諒我。
我不是故意的, 请原谅我。
wo3 bu2 shi4 gu4 yi4 de5, qing3 yuan2 liang4 wo3.
It was not on purpose, please forgive me.
[Show Details]
那不是個幸運的數字。
那不是个幸运的数字。
na4 bu2 shi4 ge5 xing4 yun4 de5 shu4 zi4.
That's not a lucky number!
[Show Details]
我不是美國人。
我不是美国人。
wo3 bu2 shi4 mei3 guo2 ren2.
I'm not American.
[Show Details]
羅馬不是一天造成的。
罗马不是一天造成的。
luo2 ma3 bu2 shi4 yi4 tian1 zao4 cheng2 de5.
Rome was not built in one day.
[Show Details]
這不是你的錯。
这不是你的错。
zhe4 bu2 shi4 ni3 de5 cuo4.
This is not your fault.
[Show Details]
我認為他不是日本人就是韓國人。
我认为他不是日本人就是韩国人。
wo3 ren4 wei2 ta1 bu2 shi4 ri4 ben3 ren2 jiu4 shi4 han2 guo2 ren2.
I think he's either Japanese or Korean.
[Show Details]
不是所有的德國人都喜歡吃豬腳。
不是所有的德国人都喜欢吃猪脚。
bu2 shi4 suo3 you3 de5 de2 guo2 ren2 dou1 xi3 huan1 chi1 zhu1 jiao3.
Not all German people like to eat pig's feet.
[Show Details]

Related Words:

 not, no (2nd tone)

Here: not, no

[Show Details]
 

shì

1. yes 2. to be (is, are, am, was, were) 3. (formal) that

Here: is, are, am

[Show Details]