Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xiang3
Zhuyin: ㄒㄧㄤˇ
English Meaning: 1. to think, to suppose, to wonder 2. to want, would like to 3. to miss
German Meaning: glauben, wollen, denken
Spanish Meaning: pensar, desear, querer, creer
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我想生十個小孩。
我想生十个小孩。
wo3 xiang3 sheng1 shi2 ge5 xiao3 hai2.
I'd like to have 10 children.
[Show Details]
我想我們需要冷氣機。
我想我们需要冷气机。
wo3 xiang3 wo3 men5 xu1 yao4 leng3 qi4 ji1.
I think we need an air-conditioner.
[Show Details]
我在想如何賺更多錢。
我在想如何赚更多钱。
wo3 zai4 xiang3 ru2 he2 zhuan4 geng4 duo1 qian2.
I'm thinking about how to make more money.
[Show Details]
你這個週末想去哪裡?
你这个周末想去哪里?
ni3 zhe4 ge5 zhou1 mo4 xiang3 qu4 na3 li3?
Where do you want to go this weekend?
[Show Details]
我想看的那部電影是關於第二次世界大戰的。
我想看的那部电影是关于第二次世界大战的。
wo3 xiang3 kan4 de5 na4 bu4 dian4 ying3 shi4 guan1 yu2 di4 er4 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4 de5.
The movie I want to watch is about the second world war.
[Show Details]
妳在想什麼?
妳在想什么?
ni3 zai4 xiang3 shen2 me5?
What are you thinking?
[Show Details]
妳早餐想吃什麼?
妳早餐想吃什么?
ni3 zao3 can1 xiang3 chi1 shen2 me5?
What do you want for breakfast?
[Show Details]