Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: du4
Zhuyin: ㄉㄨˋ
English Meaning: 1. degree (e.g. temperature) 2. time, sequence 3. to spend (time) 4. limit, extent 5. tolerance 6. thoughts, consideration 7. (a measure word for events and occurrences)
German Meaning: Grad (z.B. Temperatur)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

台北今天下午氣溫升到攝氏三十八度。
台北今天下午气温升到摄氏三十八度。
tai2 bei3 jin1 tian1 xia4 wu3 qi4 wen1 sheng1 dao4 she4 shi4 san1 shi2 ba1 du4.
The temperature in Taipei this afternoon rose to 38 degree Celsius.
[Show Details]
利物浦有一面牆壁可以旋轉三百六十度。
利物浦有一面墙壁可以旋转三百六十度。
li4 wu4 pu3 you3 yi1 mian4 qiang2 bi4 ke3 yi3 xuan2 zhuan3 san1 bai3 liu4 shi2 du4.
In Liverpool, there is a wall that can rotate 360 degrees.
[Show Details]
法國的氣溫持續保持在攝氏三十度以上。
法国的气温持续保持在摄氏三十度以上。
fa4 guo2 de5 qi4 wen1 chi2 xu4 bao3 chi2 zai4 she4 shi4 san1 shi2 du4 yi3 shang4.
Temperatures in France remained over 30 degree Celsius.
[Show Details]
水在攝氏一百度時沸騰。
水在摄氏一百度时沸腾。
shui3 zai4 she4 shi4 yi4 bai3 du4 shi2 fei4 teng2.
Water boils at 100 degrees Celsius.
[Show Details]
她是正統訓練出身的鋼琴家,曾三度在皇家阿爾伯特音樂廳演奏。
她是正统训练出身的钢琴家,曾三度在皇家阿尔伯特音乐厅演奏。
ta1 shi4 zheng4 tong3 xun4 lian4 chu1 shen1 de5 gang1 qin2 jia1, ceng2 san1 du4 zai4 huang2 jia1 a1 er3 bo2 te4 yin1 yue4 ting1 yan3 zou4.
She is a classically trained pianist who played three times at the Royal Albert Hall.
[Show Details]
一項研究指出,地球上所有的化石燃料若全數燃燒,氣溫將會上升攝氏十度。
一项研究指出,地球上所有的化石燃料若全数燃烧,气温将会上升摄氏十度。
yi2 xiang4 yan2 jiu4 zhi3 chu1, di4 qiu2 shang4 suo3 you3 de5 hua4 shi2 ran2 liao4 ruo4 quan2 shu3 ran2 shao1, qi4 wen1 jiang1 hui4 shang4 sheng1 she4 shi4 shi2 du4.
The planet would warm by ten degree Celsius if all fossil fuels are burned, according to a study.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Established in 2002 we've set up 21 language combinations with a total of over 150,000 flashcards and 40,000 example sentences!

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up!