Chinese Traditional: 成為
Chinese Simplified: 成为
Pinyin: cheng2 wei2
Zhuyin: ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
English Meaning: to become
German Meaning: werden
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

未來機器人可能會成為家務小幫手。
未来机器人可能会成为家务小帮手。
wei4 lai2 ji1 qi4 ren2 ke3 neng2 hui4 cheng2 wei2 jia1 wu4 xiao3 bang1 shou3.
Robots could become little domestic helpers in the future.
[Show Details]
最近油價已成為民眾最擔憂的經濟問題。
最近油价已成为民众最担忧的经济问题。
zui4 jin4 you2 jia4 yi3 cheng2 wei2 min2 zhong4 zui4 dan1 you1 de5 jing1 ji4 wen4 ti2.
Recently, price of petrol has become the biggest economic concern for the public.
[Show Details]
他小時候的願望是成為太空人。
他小时候的愿望是成为太空人。
ta1 xiao3 shi2 hou4 de5 yuan4 wang4 shi4 cheng2 wei2 tai4 kong1 ren2.
His childhood dream was to become an astronaut.
[Show Details]
成為一個成功企業家的祕訣是什麼?
成为一个成功企业家的秘诀是什么?
cheng2 wei2 yi1 ge5 cheng2 gong1 qi4 ye4 jia1 de5 mi4 jue2 shi4 shen2 me5?
What are the secrets of becoming a successful entrepreneur?
[Show Details]
成為會員要花多少錢?
成为会员要花多少钱?
cheng2 wei2 hui4 yuan2 yao4 hua1 duo1 shao3 qian2?
How much does it cost to become a member?
[Show Details]
他靠著利基市場成為百萬富翁。
他靠着利基市场成为百万富翁。
ta1 kao4 zhe5 li4 ji1 shi4 chang3 cheng2 wei2 bai3 wan4 fu4 weng1.
He became a millionaire after spotting a niche in the market.
[Show Details]
法國在革命之後成為共和國。
法国在革命之后成为共和国。
fa4 guo2 zai4 ge2 ming4 zhi1 hou4 cheng2 wei2 gong4 he2 guo2.
France became a republic after the revolution.
[Show Details]

Related Words:

 

chéng

1. to accomplish 2. to become, to turn into 3. one tenth 4. completed

Here: to become, to turn into

[Show Details]
 

wéi

1. to be 2. to become 3. to behave

Here: to become, to be

[Show Details]