Chinese Traditional: 年輕
Chinese Simplified: 年轻
Pinyin: nian2 qing1
Zhuyin: ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ
English Meaning: young
German Meaning: jung
Spanish Meaning: joven
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

這本書在講一個年輕巫師的故事。
这本书在讲一个年轻巫师的故事。
zhe4 ben3 shu1 zai4 jiang3 yi2 ge5 nian2 qing1 wu1 shi1 de5 gu4 shi4.
This book is about the story of a young wizard.
[Show Details]
我想她還太年輕,不適合結婚。
我想她还太年轻,不适合结婚。
wo3 xiang3 ta1 hai2 tai4 nian2 qing1, bu2 shi4 he2 jie2 hun1.
I think she is still too young for marriage.
[Show Details]
亞洲女性通常看起來比實際年齡年輕很多。
亚洲女性通常看起来比实际年龄年轻很多。
ya4 zhou1 nü3 xing4 tong1 chang2 kan4 qi3 lai2 bi3 shi2 ji4 nian2 ling2 nian2 qing1 hen3 duo1.
Asian women often look much younger than they are.
[Show Details]
你還年輕,未來人生的路還很長。
你还年轻,未来人生的路还很长。
ni3 hai2 nian2 qing1, wei4 lai2 ren2 sheng1 de5 lu4 hai2 hen3 chang2.
You are still young and have got your whole life ahead of you.
[Show Details]
我外婆年輕的時候非常漂亮。
我外婆年轻的时候非常漂亮。
wo3 wai4 po2 nian2 qing1 de5 shi2 hou4 fei1 chang2 piao4 liang4.
My grandmother was very pretty when she was young.
[Show Details]
年輕只有一次。
年轻只有一次。
nian2 qing1 zhi3 you3 yi2 ci4.
You are only young once.
[Show Details]
他年輕的時候有一頭金髮。
他年轻的时候有一头金发。
ta1 nian2 qing1 de5 shi2 hou4 you3 yi4 tou2 jin1 fa3.
As a young man, he had blond hair.
[Show Details]

Related Words:

 

nián

1. year 2. age, a person's age

Here: a person's age

[Show Details]
 

qīng

1. light, gentle 2. young

Here: young

[Show Details]