Chinese Traditional: 博柏利
Chinese Simplified: 博柏利
Pinyin: bo2 bo2 li4
Zhuyin: ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ
English Meaning: Burberry (English luxury fashion house)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我真的很喜歡這件博柏利風衣,但重點是,它要多少錢?
我真的很喜欢这件博柏利风衣,但重点是,它要多少钱?
wo3 zhen1 de5 hen3 xi3 huan1 zhe4 jian4 bo2 bo2 li4 feng1 yi1, dan4 zhong4 dian3 shi4, ta1 yao4 duo1 shao3 qian2?
I really like this Burberry trench coat, but the thing is, how much is it?
[Show Details]