Chinese Traditional: 住在
Chinese Simplified: 住在
Pinyin: zhu4 zai4
Zhuyin: ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
English Meaning: to live in
German Meaning: wohnen
Spanish Meaning: residir, vivir
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我住在台北。
我住在台北。
wo3 zhu4 zai4 tai2 bei3.
I live in Taipei.
[Show Details]
很多人住在台北。
很多人住在台北。
hen3 duo1 ren2 zhu4 zai4 tai2 bei3.
Many people live in Taipei.
[Show Details]
我住在這間房子十年了。
我住在这间房子十年了。
wo3 zhu4 zai4 zhe4 jian1 fang2 zi5 shi2 nian2 le5.
I have been living in this house for 10 years.
[Show Details]
住在隔壁的那個房客一直打呼。
住在隔壁的那个房客一直打呼。
zhu4 zai4 ge2 bi4 de5 na4 ge5 fang2 ke4 yi4 zhi2 da3 hu1.
The tenant living next door keeps snoring.
[Show Details]
你住在哪裡?
你住在哪里?
ni3 zhu4 zai4 na3 li3?
Where do you live?
[Show Details]
我女朋友目前住在大學的學生宿舍。
我女朋友目前住在大学的学生宿舍。
wo3 nü3 peng2 you3 mu4 qian2 zhu4 zai4 da4 xue2 de5 xue2 sheng1 su4 she4.
My girlfriend is currently living in a university student dormitory.
[Show Details]
我和史密斯一家住在同一條街上。
我和史密斯一家住在同一条街上。
wo3 he2 shi3 mi4 si1 yi1 jia1 zhu4 zai4 tong2 yi1 tiao2 jie1 shang4.
I live on the same street as the Smith's.
[Show Details]

Related Words:

 

zhù

1. to live, to reside 2. to stop, to cease 3. (suffix indicating firmness, steadiness, or coming to a halt)

Here: to live, to reside

[Show Details]
 

zài

1. in, at, on 2. located at 3. at the moment (ongoing action) 4. to be, to exist 5. (an indicator of location or time)

Here: in, at, located at

[Show Details]