Chinese Traditional: 什麼時候
Chinese Simplified: 什么时候
Pinyin: shen2 me5 shi2 hou4
Zhuyin: ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ
English Meaning: When?
German Meaning: wann?
Spanish Meaning: cuándo?
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你今天晚上什麼時候會上床睡覺?
你今天晚上什么时候会上床睡觉?
ni3 jin1 tian1 wan3 shang4 shen2 me5 shi2 hou4 hui4 shang4 chuang2 shui4 jiao4?
When will you go to bed tonight?
[Show Details]
你什麼時候可以完成這個任務?
你什么时候可以完成这个任务?
ni3 shen2 me5 shi2 hou4 ke3 yi3 wan2 cheng2 zhe4 ge5 ren4 wu4?
When can you finish this task?
[Show Details]
公車什麼時候來?
公车什么时候来?
gong1 che1 shen2 me5 shi2 hou4 lai2?
When will the bus come?
[Show Details]
您大概什麼時候會來取車?
您大概什么时候会来取车?
nin2 da4 gai4 shen2 me5 shi2 hou4 hui4 lai2 qu3 che1?
About what time would you like to pick up the car?
[Show Details]
你妹妹什麼時候抵達這個國家?
你妹妹什么时候抵达这个国家?
ni3 mei4 mei5 shen2 me5 shi2 hou4 di3 da2 zhe4 ge5 guo2 jia1?
When did your (younger) sister arrive in this country?
[Show Details]
你父母什麼時候回來?
你父母什么时候回来?
ni3 fu4 mu3 shen2 me5 shi2 hou4 hui2 lai2?
When will your parents come back?
[Show Details]
你大概想在什麼時候開始上課?
你大概想在什么时候开始上课?
ni3 da4 gai4 xiang3 zai4 shen2 me5 shi2 hou4 kai1 shi3 shang4 ke4?
When roughly would you like to start the class?
[Show Details]

Related Words:

什麼   什么

shén me

Alternative Pronunciation:

shé me

1. what 2. anything, something

Here: what

[Show Details]
時候   时候

shí hòu

moment, time

[Show Details]